Koszyk
0.00 
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Novopole.eu

Dzień dobry!
Mamy nadzieję, że woskowijki pomogą Państwu w codziennym przechowywaniu żywności.
Dodatkowo sprawią, że nasz świat będzie choć trochę czystszy i przyjazny. Na co dzień
borykamy się z tonami śmieci, hałdami plastiku. Patrząc na wszystkie działania pro
ekologiczne, podejmowane przez tysiące firm i ludzi na całym świecie, chcemy powiedzieć Ci
Fajnie, że jesteś z nami!
Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe
jako administratora sklepu i sprzedawcy: Novople.eu prowadzi Multimatic Edyta
Szacherska, ul. Nad Jarem 4, 10-172 Olsztyn, NIP: 863 147 35 74
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia
zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej
umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od
umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem
biuro@novople.eu
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół sklepu internetowego Novopole.eu

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
https://novople.eu/regulamin,
4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://novopole.eu
5) Sprzedawca – Multimatic Edyta Szacherska, ul. Nad Jarem 4, 10-172 Olsztyn, NIP:863
147 35 74

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc
  jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu,
  Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
  Sprzedawcy i Kupujących.
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest
  konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
  urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
  bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
  formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
  elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
  Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego
  do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności
  posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na
  rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu
  konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych
  przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego
  adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
  procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji
  konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto przesyłając
  stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o
  złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie
  przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za
  pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej
  Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał
  nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na
  rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu
  wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach
  Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie
  formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
  procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z
  otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej
  wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są
  natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
  środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
  nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@novople.eu W reklamacji
  Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
  funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w
  terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na
  adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może
  założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania
  zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w
  Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do
  niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia
  poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po
  uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu
  konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania
  zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz
  wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja
  Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek
  wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
  Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
  prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w
  przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności
  obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za
  zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 od zawarcia umowy.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący
  ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
  podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego
  co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany
  telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej
  sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z
  weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających
  Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień
  po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
  prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
  prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz
  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy
  zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
  Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych
  przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz
  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez …………
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu
  drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu
  ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z
  wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego
  (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione
  produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie
  produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji,
  składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia
  wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla
  Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród
  wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może
  zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia
  czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
  umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie
  kupionych rzeczy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w
  niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje
  również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
  osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z
  tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta,
  począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe
  kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo
  wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod
  adresem https://novopole.eu/zwroty jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. no, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
  Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
  od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
  odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego
  upływem
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
  otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
  wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma
  wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2) żądać usunięcia wady,
  3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
  określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
  oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem
  https://novopole.eu/zwroty, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również
  pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od
  dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
  wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego
  (art. 556 – 576).
 9. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy
  sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej
  zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o
  następujące podstawy prawne:
  1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie
  uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem
  realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do
  zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
  Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro
  rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania,
  dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Zn uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących,
  którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki
  (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA.
  Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych
  osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).
 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas
  prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji
  klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się
  usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed
  upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał
  nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu
  przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego
  jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do
  żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by
  skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać
  się do newslettera.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce
  prywatności dostępnej pod adresem novopole.eu/polityka-prywatnosci

§ 10
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz
  elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w
  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
  których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych
  prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z
  treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich
  przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze
  sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone
  przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
  rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  między Kupującym a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
  organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
  sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji
  oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez
  Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem
  zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez
  uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed
  zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o
  każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na
  adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego
  Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
  rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego
  wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje
  zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest
  na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje
  również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę
  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
  nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w
  przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/11/2021
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf –
  linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca od 5.11.2021r. – PDF

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare